Hieronder tref je informatie aan over de praktijk, het is belangrijk dat je dit aandachtig doorleest, zodat je op de hoogte bent van de organisatie rond de praktijk.

Je 1e behandeling

Voor de eerste behandeling ontvang je het intakeformulier en de algemene voorwaarden per mail. Het intakeformulier kan na het invullen worden teruggestuurd per mail aan de praktijk. Het formulier ter ondertekening van de algemene voorwaarden print je uit en breng je ondertekend mee op het eerste consult. Tijdens het eerste consult nemen we het intakeformulier dat je hebt ingevuld door, krijg je uitleg over de werkwijze tijdens de consulten en doen we een serie basistesten. Dit duurt ongeveer anderhalf uur. Als je medicijnen of voedingssupplementen gebruikt , is het belangrijk om die de eerste keer mee te brengen.

Afspraken, tarieven en betaling

De vervolgconsulten duren 1 uur met uitloop naar anderhalf uur. Een consult kost € 55,- . De consulten worden momenteel niet vergoed door een verzekering. Je ontvangt een factuur via de mail na elke behandeling. De factuur dient uiterlijk 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.
Mocht je een afspraak willen afzeggen of verzetten kan dat tot maximaal 24 uur van te voren. Wanneer je om belangrijke redenen niet op tijd kan annuleren, dan zal er een coulanceregeling getroffen worden. Mocht je geen gegronde reden hebben voor het niet nakomen van je afspraak dan zie ik mij genoodzaakt deze afspraak bij je in rekening te brengen.

Belangrijk in de praktijk

In de praktijk komen veel mensen met allergische klachten, daarom is het belangrijk dat je: geen sterke parfum, deodorant, haarlak e.d. gebruikt als je op consult komt, het is vervelend als anderen daar klachten van ondervinden. niet rookt in de buurt van de praktijk en geen kleding draagt die sterk naar rook ruikt. niet eet of drinkt in de praktijk, ook niet door kleine kinderen.

Rondom een behandeling

Zorg dat je goed gegeten hebt voorafgaande aan een overgevoeligheidsbehandeling en drink veel water na elke behandeling. Bij een behandeling voor overgevoeligheden is het erg belangrijk dat je het dieet volgt zoals meegegeven, voor de afgesproken tijd. Wanneer je behandeld bent voor overgevoeligheden is het af te raden je zwaar lichamelijk in te spannen binnen 6 uur na de behandeling. Wanneer je voor je zoon of dochter een afspraak hebt gemaakt, mag er géén ander kind mee komen naar de praktijk. Dit omdat het je kan afleiden en erg onrustig is voor het kind dat behandeld wordt.
Wanneer je als volwassene graag iemand mee wilt nemen naar de praktijk, wil je dat van te voren even laat weten. De behandeling stoort geen enkele andere behandeling, je kunt gewoon doorgaan met je medicijnen of andere therapieën.

Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar via telefoonnummer 06-17916543

Belangrijk

Het is erg belangrijk dat je bij ernstige of toenemende klachten altijd een huisarts of specialist raadpleegt. Kinesiologie vervangt nooit de reguliere geneeskunde maar kan een belangrijke aanvulling zijn.

Algemene voorwaarden

Bloei! Praktijk voor Kinesiologie – Christa Konijnendijk

Artikel 1, Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Therapeut: degene die handelt als zelfstandig gevestigd natuurgeneeskundig therapeut.
Cliënt: degene aan wie door de therapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk wordt uitgeoefend. De therapeut kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het praktijkadres A.W. Lipsstraat 14, 3262 GA Oud-Beijerland. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Aanwezigheid en Verhindering
4.a In de praktijk komen mensen met allerlei overgevoeligheden en allergieën. De cliënt zorgt ervoor dat hij geen sterke parfum, haarlak, deodorant e.d. gebruikt. Tevens is het belangrijk dat zijn kleding niet naar rook ruikt.
4.b In de praktijk mag niet gegeten worden. De mobiele telefoon staat uit.
4.c De cliënt wordt aangeraden goed te eten voordat hij een allergie-behandeling ondergaat. Na een behandeling is het goed om veel water te drinken en in de eerste zes uur geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.
4.d Wanneer de cliënt minderjarig is, dient één van de ouders bij het consult aanwezig te zijn. Er mogen geen andere kinderen bij zijn. Wanneer een meerderjarige cliënt iemand mee wil nemen, dient dat van te voren te worden aangegeven.
4.e De afgesproken tijd is voor de cliënt gereserveerd. De cliënt wordt geacht op tijd aanwezig te zijn. Omdat er op het praktijkadres geen wachtruimte aanwezig is, maximaal 5 minuten van tevoren.
4.f Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende factuur met een vinkje bij contante betaling.

Artikel 7, Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
9.a Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.
9.b Voor alle medische problemen dient de cliënt een huisarts te raadplegen. Als de cliënt onder behandeling staat van een huisarts of medisch specialist, dient hij deze behandeling niet te staken vanwege een therapeutisch consult.

Artikel 10, Inzagerecht
De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.

Artikel 11, Klachtenprocedure
Praktijk de Boei heeft een klachtenprocedure. Uw therapeut doet er alles aan om u een zorgvuldige behandeling te geven. Mocht u toch een klacht hebben, dan is de volgende procedure van toepassing:
11.a In alle gevallen moet een klacht eerst bij uw eigen therapeut worden ingediend. In onderling overleg zal de therapeut haar best doen om de klacht op te lossen.
11.b Is het probleem op deze manier niet op te lossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Bloei! Praktijk voor kinesiologie. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen de klager en uw therapeut en probeert zo tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen.
11.c Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u het geschil indienen bij de geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Gegevens van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie kunnen worden opgevraagd bij uw therapeut.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bloei! Praktijk voor kinesiologie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Aanvullende gegevens conform de intakelijst (bijgevoegd)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Bloei! Praktijk voor kinesiologie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Bloei! Praktijk voor kinesiologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van oefeningen behorende bij de behandelingen, informatie en nieuwsbrieven
 • Het uitvoeren van een behandeling

Hoe lang we gegevens bewaren
Bloei! Praktijk voor kinesiologie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 7 jaar.

Delen met anderen
Praktijk de Boei voor kinesiologie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar christa@bloeikinesio.nl Bloei! Praktijk voor kinesiologie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Bloei! Praktijk voor kinesiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via christa@bloeikinesio.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Bloei! Praktijk voor kinesiologie kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: A.W. Lipsstraat 14
Postcode en plaats: 3262GA Oud-Beijerland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 59311282
Telefoonnummer: 06-17916543
E-mailadres: christa@bloeikinesio.nl